فیلم هفتگی

The Martian

مریخی فضانوردی بعد از اینکه دوستانش وی رو مرده انگاشته و ترک کردند، در مریخ جا مانده و باید با تکیه بر نبوغ خویش راهی برای ارتباط با زمین پیدا […]